تعریف انواع شیوه ارسال بر اساس شهر - مبلغ خرید - وزن محصول - حجم محصول

- تعریف اندازه کالاها یا حجم کالا (جهت بزرگنمایی، روی تصویر کلیک کنید )

- نعریف استان ها و شهر ها به صورت سلسله مراتبی و درختی

لیست استان ها و شهرها (جهت بزرگنمایی، روی تصویر کلیک کنید )

- افزودن یا ویرایش استان-شهر

پس از آنکه اندازه کالاها و همچنین شهرهای مورد نظر را تعرییف کردیم، می توانیم بر اساس شهر و اندازه بسته شیوهای ارسال را تعریف کنیم